Imagen
portal de transparencia
Preguntes freqüents

PREGUNTES FREQÜENTS DRET D'ACCÉS

1.- Què és el dret d'accés?

És el dret que tenen les persones a demanar i obtenir la informació disponible a les administracions públiques i els ens dependents a causa de la seva activitat o que hagin recollit d'altres entitats o empreses.

2.- Com i on el puc demanar?

Telemàticament al portal de transparència Peticions dret d'accés. Cal acreditar la identitat del sol·licitant mitjançant signatura electrònica.

Presencialment en qualsevol registre d'entrada de l'administració competent o enviant la sol·licitud per correu postal certificat, preferentment a aquell negoci, unitat o àrea del qual voleu obtenir informació.

3.- Quina informació pública puc demanar?

Tota la informació elaborada per l'Administració o l'ens dependent i de la que disposin, llevat que sigui d'aplicació preferent algun dels límits al dret d'accés a la informació pública previstos legalment o que pugui oposar-se alguna causa legal d'inadmissió de la sol·licitud. (Vegeu l'art. 2b i de 18 a 25 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i els art. 14, 68 i 69 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública).

S'exclouen de la consulta les notes, els esborranys, els resums i els documents de treball intern, sense rellevància o interès públic, com també la informació en curs d’elaboració i que s'hagi de fer pública en el termini de tres mesos. Tampoc no es pot demanar per aquesta via l’elaboració d’informes o dictàmens, ni formular consultes jurídiques, ni informació que requereixi una tasca complexa d’elaboració o reelaboració per poder lliurar-la.

4.- Com el puc exercir?

Cal presentar una sol·licitud del dret d'accés a la informació pública:

- Formulari Peticions dret d'accés.

- Word amb el formulari (descarregable).

5.- Qui pot presentar una sol·licitud de dret d'accés?

La sol·licitud la pot presentar qualsevol persona de més de setze anys, en interès propi o en representació d'una entitat.

6.- Quin és el procediment per resoldre?

Un cop presentada la sol·licitud, l'Administració o l'ens dependent us n'ha de confirmar la recepció per correu electrònic, amb la indicació de l’òrgan gestor de la sol·licitud, del número d’expedient assignat i del termini de què disposa per tramitar-la.

Si cal que aporteu més informació, us ho ha de comunicar, amb la indicació del termini que teniu per esmenar la sol·licitud.

Si l’accés a la informació demanada pot afectar terceres persones, l’Administració o l'ens dependent els ha de donar un termini de 10 dies perquè formulin les al·legacions que considerin, i us ha de comunicar aquest fet.

Si denega l’accés, totalment o parcialment, us ho ha de notificar, amb els motius de la decisió, i indicar-vos els recursos que hi podeu presentar en contra. En cas de denegació parcial, en el termini de 30 dies, podreu accedir a aquella informació que s’hagi resolt que es pot facilitar.

Si autoritza l’accés, totalment o parcialment, us ho ha de comunicar i, en el termini de 30 dies, us ha de facilitar la informació.

Les notificacions relacionades amb aquest tràmit s'han de fer per correu electrònic.

Documentació

Podeu adjuntar la documentació que considereu adient.

En cas de fer el tràmit en representació d'una altra persona: Presenteu una autorització de representació degudament signada per la persona representada i adjunteu un document d'identificació de la persona representada on consti la seva signatura.

En cas que se sol·liciti informació que contingui dades personals especialment protegides, o relativa a la comissió d’infraccions penals o administratives que no comportin l’amonestació pública a l’infractor: presenteu un escrit de la persona afectada en què consenti expressament l’accés.

Preu

L'accés a la informació pública és gratuït, sense perjudici que s'apliquin les taxes i els preus públics corresponents per reproducció de documents.

* Si la persona interessada vol exercir el dret d'accés a la relació de les seves dades personals objecte de tractament a l’Ajuntament i a la informació sobre els tractaments fets, cal fer-ho, necessàriament, a través del tràmit Exercici del dret de protecció de dades personals.

7.- Opcions de recurs

* Recurs potestatiu de reposició: escrit que es presenta davant el mateix òrgan perquè es repensi i modifiqui la resolució emesa.

(Vegeu l'art. 38 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i l'art. 71 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública).

* Reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP): la GAIP és l'òrgan independent de tutela del dret d'accés a la informació pública de la ciutadania de Catalunya.

Disposa de dos procediments per tramitar les reclamacions: el procediment ordinari amb resolució o el procediment de mediació. Enllaç per accedir al formulari de reclamació GAIP: http://www.gaip.cat/ca/qui-som/que-es-la-gaip/contacte/

(Vegeu l'art. 39 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i l'art. 71 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública).

* Recurs contenciós administratiu: es pot presentar tant contra la denegació o l'estimació parcial de la sol·licitud com contra la resolució del recurs de reposició i la resolució de la reclamació a la GAIP, en cas que siguin desfavorables.

(Vegeu l'art. 123 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).